Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bei dem ... / U ... | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Bei dem ... / U ...

Autori: Pavlína Fichta Čierna a Mark Ther
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
11. 7. 2011 - 11. 7. 2011
Kurátorka: Katarína Slaninová

Výstava Bei dem…/U… predstavuje spoločný projekt dvojice umelcov – Pavlíny Fichty Čiernej a Marka Thera. Videofilm reflektuje stále bolestné miesto, predovšetkým v českej histórii, ktorým bolo násilné vysídlenie Nemcov v oblasti Sudet a premeny českého pohraničia po 2. Svetovej vojne.
Autori sústreďujú pozornosť na zložitú problematiku historického vývinu v pohraničí na severe Čiech a v súvislosti s tým na prelomové momenty v životných osudoch obyvateľov v dôsledku politicko-sociálnych pohybov. Dielo je kritickou reflexiou historicko-spoločenských procesov, ktorými hlavní aktéri a ich rodinní príslušníci  prechádzali v danom období. Zároveň je i psychologickou sondou osobných, často tragických ľudských osudov.

Zaujímavé je aj sledovať spoluprácu dvojice autorov, ktorých tvorba síce v istých rovinách nachádza styčné body, avšak vo svojej podstate je odlišná. Preto počas spolupráce boli obidvaja umelci nútení čiastočne prehodnotiť svoje zaužívané spôsoby práce a autorské rukopisy a nájsť spoločný umelecký jazyk.

Pavlína Fichta Čierna

Vo svojej tvorbe, s dominantnu orientáciou na video projekcie, sa Pavlína Fichta Čierna primárne zameriava na životné osudy jednotlivcov, ktorí z rôznych dôvodov stoja na pokraji spoločnosti. Na jednej strane sústreďuje autorka svoju pozornosť na témy stojace mimo mediálnej pozornosti dnešnej spoločnosti, s focusom na mužov a ženy so sociálnym či mentálnym hendicapom, alebo sú hlavnými hrdinami jej video dokumentov jednotlivci žijúci vlastným spôsobom života, ktorí sú pre väčšinovú spoločnosť neprijateľní. Neoddeliteľnou súčasťou jej tvorby je i mapovanie vlastnej rodinnej histórie, v rámci ktorej sa už skôr dotýkala problematiky pohybu obyvateľstva podmieneného sociálno-historickými momentami v oblasti Sudet. Zvolenej tematike zodpovedá i formálne spracovanie jednotlivých diel – Fichtin vizuálny jazyk je priamy, čistý, priam asketický, oprostený od zbytočných pozlátok, ktoré by divákovu pozornosť odvádzali od prezentovanej témy a problému.

Mark Ther

Problematikou Sudetských Nemcov sa Mark Ther komplexne zaoberá už dlhodobo. Na rozdiel od Fichty Čiernej Therove videá vykazujú prvky filmovej estetiky, dôkladné komponovanie filmového obrazu a snahu čo najdôslednejšie nastoliť dojem historického času. Ther je experimentátor i na poli narácie. Príbeh divákovi neservíruje na zlatom podnose, ale prostredníctvom metafor, skrytých odkazov, symbolov, gest a na prvý pohľad nič nehovoriacich viet núti diváka participovať a dešifrovať ho.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Pavlína Fichta Čierna a Mark Ther

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.